top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. Daily Ink: De tattooshop gevestigd in Nederland, die onder deze naam opereert en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 74829947.

 2. Klant: De persoon die een overeenkomst aangaat met Daily Ink voor het laten zetten van een tatoeage.

 3. Tatoeage: Elke permanente versiering aangebracht door Daily Ink op het lichaam van de klant.

Artikel 2: Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, overeenkomst en dienstverlening tussen Daily Ink en de klant, en treden in werking op het moment dat de klant een afspraak maakt of de diensten van Daily Ink aanvaardt.

 

Artikel 3: Afspraken en Annulering

 1. Afspraken moeten per e-mail, sms, of een ander traceerbaar communicatiemiddel worden gemaakt.

 2. Om een afspraak te bevestigen, vraagt Daily Ink een aanbetaling. De aanbetaling wordt niet gerestitueerd in geval van annulering binnen anderhalve week voor de afspraak.

 

Artikel 4: Leeftijdsgrens

 1. Klanten onder de 18 jaar moeten vergezeld worden door een ouder of voogd, die schriftelijk toestemming geeft voor de tatoeage.

 2. Voor klanten onder de 16 jaar wordt geen tatoeage gezet, zelfs niet met toestemming van een ouder of voogd.

 

Artikel 5: Hygiëne en Veiligheid

 1. Daily Ink voldoet aan alle hygiëne- en veiligheidsnormen volgens de Nederlandse wetgeving, met inachtneming van de richtlijnen en voorschriften van de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).

 2. De klant dient eventuele gezondheidsrisico's, medische aandoeningen of allergieën vooraf schriftelijk te melden en hierover te overleggen met Daily Ink.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Daily Ink is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste verzorging van de tatoeage door de klant, tenzij deze schade het directe gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Daily Ink.

 2. Bij ontevredenheid dient de klant binnen 7 dagen na het zetten van de tatoeage contact op te nemen en een afspraak te maken voor een eventuele correctie. Eventuele kosten voor correcties worden vooraf aan de klant meegedeeld.

 

Artikel 7: Intellectueel Eigendom

 1. Ontwerpen en kunstwerken gemaakt door Daily Ink blijven eigendom van de tattooshop.

 2. Gebruik van deze ontwerpen zonder schriftelijke toestemming van Daily Ink is niet toegestaan, inclusief maar niet beperkt tot reproductie, publicatie of commercieel gebruik.

 

Artikel 8: Klachten en Geschillen

 1. Klachten moeten binnen 14 dagen na ontdekking worden gemeld aan het e-mailadres thomas_hofman@outlook.com, en Daily Ink zal binnen 30 dagen reageren op de klacht.

 2. Op overeenkomsten tussen Daily Ink en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

bottom of page